workshops

โอม แฟกทอรี่ มีเวิร์คช็อป สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติม หรือฝึกโยคะแบบเจาะลึก เพิ่มความชำนาญเฉพาะทาง
Events for kids!