OM FACTORY BANGKOK’S FAMILY

ครูโยคะของ โอม แฟกทอรี่ ทุกคนจบจากโรงเรียนสอนโยคะชั้นนำ และมีประสบการณ์ในการสอนโยคะมาหลายปี ครูทุกคนจะทุ่มเทให้กับการฝึกโยคะอย่างจริงจัง ทั้งการถ่ายทอดสู่นักเรียนและฝึกฝนด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ โอม แฟกทอรี่ จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ผ่านเวิร์คช็อปและเทรนนิ่ง กับ ครูของ โอม แฟกทอรี่ สาขาอื่นๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาเนื้อหาและนำคลาสใหม่ๆให้นักเรียนเกิดความสนุก และได้ประโยชน์ทางสุขภาพสูงสุด


Kru Ann

Kru Chom

Kru Eiee


Kru Fah

Kru Tarn

Kru Namwaan


Kru Aor

Kru Job

Kru Aew


Kru Korn

Kru Kob

Kru Dam


Kru Kookkai

Kru Nat

Kru Eye


Kru Maymay

Kru Noi